Нов проектозакон за гражданското въздухоплаване

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) включва най-общо четири групи изменения и допълнения:

  • І. изменения и допълнения в областта на авиационната безопасност;
  • ІІ. изменения и допълнения в областта на авиационната сигурност;
  • ІІІ. изменения и допълнения в частта относно таксите, събирани от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА);
  • ІV. изменения и допълнения, свързани с правата на пътниците.

Предложение за създаване на нова ал. 9 в чл. 16б произтича от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947), с който се установяват подробни разпоредби за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни системи, както и за персонала, включително дистанционно управляващите пилоти и организациите, участващи в тази експлоатация. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, с оглед контролните и надзорни функции на администрацията, се определя като компетентен орган по прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

В ал. 10 се предвижда издаването на наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни системи и надзора над техните оператори. В проекта на наредба ще бъдат предвидени административните производства по регистрация на оператори на безпилотни летателни системи, обучение и издаване на свидетелства на дистанционно управляващи пилоти, опериране в определени географски зони и пр. В наредбата ще се конкретизират правомощията на компетентния орган, които са уредени в посочения регламент.

Може да намерите и да се включите в обсъждането тук: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/170/proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-grazhdanskoto-vuzduhoplavane-1

Може да разгледате нашите коментари: https://www.unmannedsystems.bg/wp-content/uploads/2020/06/ocenka-2020_16062020.docx и https://www.unmannedsystems.bg/wp-content/uploads/2020/06/zid-zgv-16.06.2020-za_oo_3.docx